mostbet
This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Socialist Party of Albania (Political party, Albania)

Partia Socialiste e Shqipërisë - PSSH, PS

Last modified: 2023-07-03 by
Keywords: socialist party of albania | partia socialiste e shqiperise | pssh | ps | rose (red) |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrorsSee also:


Presentation of PSSH

PSSH is the legal successor of the Albanian Labour Party (PPSH), the single party in the country during the Communist rule, dissolved in June 1991.
Back in power in 1997, the party lost the 2005 elections, which caused the resignation of its historic chairman Fatos Nano, Prime Minister of the first transition government (February-June 1991) and in 1997-1998 and 2002-2005.

Ivan Sache, 6 March 2009


Flag of PSSH

The party symbols are prescribed in Article 6 of the party statutes as follows:

1. Simboli i PSSH paraqet një grusht të mbledhur, i cili mban një trëndafil të kuq. Simboli vendoset në vulën, në stemën dhe në flamurin e Partisë.
2. Stema e PSSH është në formë rrethi me ngjyrë të gjelbër, në qëndër vendoset simboli i partisë, poshtë të cilit shkruhet P S E (Partia e Socialistëėve Europianë), ndërsa anash tij është shkruar me gërma kapitale të bardha "PARTIA SOCIALISTE Ë SHQIPËRISË 1991".
3. Flamuri i PSSH është ngjyrë rozë me stemën e Partisë në mes.
[The flag of the party is pink with the party's emblem in the middle]
4. PSSH ka himnin e saj.
Të drejtën e përdorimit të simboleve të Partisë e kanë vetëm institucionet përfaqësuese të Partisë në nivel qendror e vendor.

The flag of PSSH can be seen, for instance, on photos taken during a demonstration jointly organized with LSI, 17 February 2007.
The emblem of PSSH is made of the Socialist rose placed on a white disk, surrounded by a green ring charged with the party's name and foundation year.

Ivan Sache, 6 March 2009

  Red dog casino