mostbet
This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Friesland Province (The Netherlands) - Page 2

The Municipalities

Last modified: 2005-04-16 by
Keywords: fryslan | friesland |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrorsThe listing of all the municipalities and their villages, has become too long, and is therefore split into 2 pages. * Municipal seat
 
11  Nijefurd [Including] 19  Ooststellingwerf (Eaststellingwerf)
  • Appelscha (Appelskea) 
  • Donkerbroek (Donkerbroek) 
  • Elsloo (Elsloo) 
  • Fochteloo (De Fochtel) 
  • Haule (De Haule) 
  • Haulerwijk (Haulerwyk) 
  • Langedijke (Langedyke) 
  • Makkinga (Makkingea) 
  • Nijeberkoop (Nijeberkeap) 
  • Oldeberkoop (Âldeberkeap) (Berkeap) 
  • Oosterwolde (Easterwâlde)*
  • Ravenswoud (Ravenswâld) 
  • Waskemeer (Waskemar)
20  Opsterland (Opsterlân) [Including] 14  Scharsterland (Skarsterlân) [Including]
  • Haskerlân (Haskerland)] (former municipality) 
  • Doniawerstal (former municipality) 
   • Boornzwaag
   • Broek
   • Dijken
   • Doniaga
   • Goingarijp
   • Idskenhuizen
   • Langweer
   • Legemeer
   • Oldeouwer
   • Ouwster-Nijega
   • Ouwsterhaule
   • Scharsterbrug
   • Sint Nicolaasga
   • Teroele
   • Tjerkgaast
  • Heerenveen [see 17] 
   • Nieuwebrug [formerly part of Heerenveen]
  • Utingeradeel (former municipality) 
   • Akmarijp
   • Terkaple
15  Sneek (Snits) 21  Smallingerland (Smellingerlân) [Including]
 • Boornbergum (Boarnburgum)
 • De Tike (De Tike)
 • De Veenhoop (De Feanhoop)
 • De Wilgen (De Wylgen)
 • Drachten (Drachten)*
 • Drachtster-compagnie (Drachster Kompenije)
 • Goëngahuizen (Goaijingahuzen)
 • Houtigehage 
 • Kortehemme (Koarte Himmen)
 • Nijega (Nijegea)
 • Opeinde (De Pein)
 • Oudega (Âldegea)
 • Rottevalle (De Rottefalle)
 • Smalle Ee (Smelle Ie)
22  Tietjerksteradeel (Tytsjerksteradiel) [Including] 31  Vlieland (Flylân)
  • Oost-Vlieland (East Flylân)*
18  Weststellingwerf
  • Blesdijke (Blesdike) 
  • Boijl (Boyl) 
  • De Blesse (De Blesse) 
  • De Hoeve (De Hoeve) 
  • Langelille (De Langelille) 
  • Munnekeburen (Munnekebuorren) 
  • Nijeholtpade (Nijeholtpea) 
  • Nijeholtwolde (Mijeholtwâlde) 
  • Nijelamer (Nijelemmer) 
  • Nijetrijne (Nijetrine) 
  • Noordwolde (Noardwâlde) 
  • Oldeholtpade (Âldeholtpae) 
  • Oldeholtwolde (Âldeholtwâlde) 
  • Oldelamer (Âldelemmer) 
  • Oldetrijne (Âldetrine) 
  • Oosterstreek (Easterstreek) 
  • Peperga (Pipergea) 
  • Scherpenzeel (Skerpenseel) 
  • Slijkenburg (Slijkenburg) 
  • Sonnega (Sonnegea) 
  • Spanga (Spangea) 
  • Steggerda (Steggerda) 
  • Ter Idzard (Ter Idserd) 
  • Vinkega (Finkegea) 
  • Wolvega (Wolvegea)*
  • Zandhuizen (Zandhuizen)
08  Wûnseradiel (Wonseradeel) 10  Wymbritseradeel (Wymbritseradiel) [Including]
Mostbet